Hur installerar man fjärrvärme?

Vill du veta om vi passerar just din fastighet med våra fjärrvärmeledningar och vad det skulle kosta att koppla in sig på fjärrvärmenätet så hör av dig till oss.
Du når oss via vårt kontaktformuär eller via telefon, 0435-525 50. Vi tar fram en offert på en helhetslösning för ingrävning av kulvert och leverans samt installation av växlare. När jobbet är klart får du troligen plats över till roligare saker i det gamla pannrummet. Fjärrvärmecentralen tar inte stor plats (höjd 1,0 x bredd 0,6 x djup 0,4 meter).

Anslutning av fjärrvärme

Anslutning till fjärrvärmenätet innebär att vi gräver fram fjärrvärmeledningen till en överenskommen anslutningspunkt vid kundens villa/fastighet. Vi borrar genom väggen och avslutar med ventiler innanför grundmur/husvägg. Förutsättning för anslutning är att våra fjärrvärmeledningar finns i gatan eller i närheten.

För privatkunder se Villapaket nedan.

För företagskunder gäller anslutningsavgift enligt offert.

Hur avläses din mätare?

För att kunna räkna ut hur mycket värme du har förbrukat har du en värmemätare som sitter i anslutning till din värmeväxlare. Den mäter hur varmt vatten du tar emot från fjärrvärmenätet och hur mycket värme du tappat av genom att logga temperaturer och flöde på vattnet som passerar igenom. Dessa mätvärden beräknar fram energin i kWh. Mätarställningen som visas den sista dagen i perioden minus mätarställningen på din föregående faktura är din förbrukning för aktuell period som du debiteras efter. Perioden är en månad.

Med de fjärravlästa mätarna lever vi upp till fjärrvärmelagen. Informationen visar också hur anläggningen mår, då vi kan se hur effektivt värmeväxlingen sker genom att titta på avkylning och flöde. Om du har problem eller misstänker att något är fel på din anläggning får du gärna kontakta oss.

MULTICAL 403 HC thread front GB

Grävarbeten nära fjärrvärmeledningar

Bestämmelser för grävarbeten nära fjärrvärmeledningar

Allmänt

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB:s ledningar.

Till fjärrvärmeledningar räknas även ventilkammare, luftnings-, avstängnings- och tömningsbrunnar med i markplanet liggande betäckningar samt ventilationstorn för fjärrvärmen. Invid ledningarna förläggs ofta signalkablar och rör för fiber. Fjärrvärmeledningar samt signalkablar är oftast märkta med ett markeringsband/nät över ledningarna.

Det är mycket viktigt att samtliga skador, även de i ytterhöljet, anmäls omgående. Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder sannolikt till en reparation av stor omfattning.

Träd kan planteras minst 3 m från fjärrvärmeledningar. Buskar kan placeras närmare efter samråd med Örkelljunga Fjärrvärmeverk. Byggnader eller fasta anordningar får ej placeras närmare än 2 m från fjärrvärmeledningar. Mindre avstånd kan medges efter samråd med Örkelljunga Fjärrvärmeverk.

Förläggningsdjup

Fjärrvärmeledningar ligger på ett djup av 0,7 m eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i närheten av ledningarna.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledningar består av ett alternativt två parvis isolerade rör. I framledningen pumpas överhettat vatten med max 120°C och under högt tryck. Skadade ledningar kan innebära skållningsrisk och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Fjärrvärmeledningar är uppbyggda av isolerade rör varvid ytterhöljet normalt består av PEH (svart).

Fjärrvärmevattnet är färgsatt med pyranin, ett ofarligt färgämne som ger grönfärgat vatten.

Före arbetet

Innan grävarbete, eller arbete med annan metod under marknivå, påbörjas ska uppgifter begäras om ledningarnas läge från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Beställning görs lämpligast med markering på karta av det område där läge för våra ledningar önskas. Förfrågan om ledningsvisning görs via Ledningskollen.se och ni får svar inom tre dagar.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk överlämnar i första hand lägesinformationen i form av kartunderlag. Endast om om gräventreprenör kräver det lägesmarkeras ledningar. Måttnoggrannheten på ledningskartorna och lägesmarkeringar är +/- 1 meter.

Vid grävning

Vid grävning intill Örkelljunga Fjärrvärmeverks ledningar gäller villkor enligt Energiföretagens skrift Arbeten nära befintliga fjärrvärme- och fjärrkyleledningar, som finns att köpa på Energiföretagens hemsida.
Nedan finns de mest kritiska punkterna sammanfattade:

1. Maskingrävning
Maskingrävning får inte ske närmare kulvert med tillhörande kammare, brunnar och övriga installationer än 1,0 meter. Om ledningen frilagts genom handgrävning får maskingrävning ske intill 0,5 meter från ledningarna.

2. Friläggning
Vid all friläggning av fjärrvärmeledningar samt vid återfyllnad av schakten för frilagda ledningar, kontakta Örkelljunga Fjärrvärmeverk på telefon 0435-525 50. Friläggningen ska alltid ske genom handgrävning innan maskinarbete påbörjas. All grävning 0,5 meter från frilagda ledningar skall ske för hand och med stor försiktighet.

Friläggning av ledningar ska ske:

  1. Vid vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och dylikt.
  2. Vid arbeten i mark som korsar fjärrvärmeledningar.

3. Parallellschakt
När parallellschakt grävs längs fjärrvärmeledningar inom 2 meter finns risk för att ledningarna bågnar, kontakta därför Örkelljunga Fjärrvärmeverk på telefon 0435-525 50.

Ansvar

Vid skador på fjärrvärmeledningar har det företag som utför grävarbetet (entreprenaden) skyldighet att ersätta Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB för de kostnader som till följd av skadan uppstår i samband med reparation, leveransbortfall och driftstörningar.

Felanmälan

Anmälan om skador skall ske omedelbart på telefon 070-525 40 36.

Vad är elektronisk faktura?

Örkelljunga Fjärrvärmeverk erbjuder både e-faktura samt för företag swe-faktura.

Vad är elektronisk faktura, (e-faktura)?
En elektronisk faktura skickas till dig via din Internetbank. Fakturan kan du titta på i Internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura.

Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura?
Enklast anmäler du dig via din internetbank. Logga in och välj Anslut mottagare e-faktura eller liknande. Sök på Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och anmäl dig. Då kommer ett kort formulär upp med de uppgifter vi behöver för att kunna registrera dig.

Får jag pappersfaktura?
Nej, när du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?
Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan kontaktar du oss. Behöver du ytterligare information om elektronisk faktura, kontakta oss via telefon 0435-525 50 eller via e-post info@ofvab.se

Konsumentens rättigheter gällande fjärrvärme samt energirådgivning

Har du synpunkter kan du kontakta:

Kundservice

Kontakta i första hand vår kundservice via Mina Sidor, som har till uppgift att hjälpa till med kundärenden.
Har du ej inloggning till Mina Sidor kan du kontakta oss genom vårt kontaktformulär. För att underlätta hanteringen behöver du ha kunduppgifterna tillgängliga.

Extern rådgivning

Om du vill ha extern rådgivning finns följande myndigheter och instanser att tillgå:

  • För oberoende rådgivning i energifrågor kan du vända dig till Söderåsens miljöförbund.
  • Konsumentvägledaren kontaktas genom Konsumentverkets rådgivare. Rådgivningen är gratis och opartisk.
  • Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

Kundens rätt till förhandling och medling framgår av de allmänna avtalsvillkoren. Villkoren är en spegling av de tvingande bestämmelserna i fjärrvärmelagen.

 

För mer information

Blanketter

Information

Allmänna avtalsvillkor

Anslutningsavgifter

Taxa

Prisinformation

Lagtexter

GDPR

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla Dina personuppgifter.

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/

Hur vi behandlar Dina personuppgifter

Dataportabilitet