Fjärrvärmeförordningen (2008:526)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Fjarrvarmeforordning-2008526_sfs-2008-526/